VeriDose® Core试剂盒

单个试剂盒中包含基本PGx内容

VeriDose® Core试剂盒针对药物代谢途径中20种主要基因最具相关性的变异。它可提供20种基因的68个SNP/INDEL的基因型信息,以及CYP2D6中的5个拷贝数检测标靶。试剂盒可适应低质量的DNA,提高棘手样本的成功概率。

试剂盒资源
订购信息
产品 样本数量 孔板形式 目录编号
VeriDose Core试剂盒组 - CPM(10x96) 320 96 CPM 13247F
VeriDose Core试剂盒组 - CPM(10x384) 1,280 384 CPM 13246D
VeriDose Core试剂盒组 - CPM(2x96) 64 96 CPM 13250F
VeriDose Core试剂盒组 - CPM(2x384) 256 384 CPM 13248D

“之前失败的样本中,77%可通过VeriDose Core试剂盒进行完全基因分型。

- Lois等

申请报价